Το επίδομα τέκνων 2013 αφορά σε περίπου 400.000 οικογένειες, ενώ θα καταβληθεί για πρώτη φορά και σε οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά. Το ποσό του επιδόματος τέκνων είναι 40 ευρώ το μήνα ανά παιδί, θα καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτήρια και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την υπ” αριθμό Δ27/οικ.25530/790, από 21/11/2012, Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι για το επίδομα τέκνων θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση, ενώ μετά την υποβολή της δήλωσης, θα κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και του συστήματος taxisnet, ενώ θα πρέπει να προσκομίζουν στον ΟΓΑ μια σειρά από δικαιολογητικά.

Έντυπο Α21 για το επίδομα τέκνων οδηγίες TAXISNET για την συμπλήρωση.

Από το απόγευμα της Τετάρτης 05/06/2013, ή το αργότερο έως το πρωί της Πέμπτης, θα βρίσκεται στο TaxisNet το έντυπο Α21 για το επίδομα τέκνων, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μαζί με τη φορολογική τους δήλωση οι δικαιούχοι .

Το επίδομα τέκνων θα δίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων, ενώ αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και την κατάθεση προσφυγών ορίζεται ο ΟΓΑ.

«Ο ΟΓΑ είναι έτοιμος να αντεπεξέλθει άμεσα στις απαιτήσεις για την διεκπεραίωση των αιτήσεων και τη καταβολή για το επίδομα τέκνων », δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο διοικητής του ΟΓΑ, Δημήτρης Κοντός.

Για πρώτη φορά το επίδομα τέκνων θα χορηγείται από το πρώτο παιδί με βάση εισοδηματικά κριτήρια ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 στο taxisnet, ο εκάστοτε αιτών θα πρέπει να γνωρίζει:

Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική). Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων. Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.

Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα /δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα. Σε περίπτωση κατοικίας στην Ελλάδα, την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί.

Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 στο taxisnet

Επίσης για το επίδομα τέκνων είναι απαραίτητη η μόνιμη και συνεχής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012) και αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί το αντίστοιχο έντυπο, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ικανά να αποδείξουν τη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.

Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται ως εξής:

α) για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, επιλέγεται το ακριβές όνομα της χώρας
β) για τις υπόλοιπες χώρες, επιλέγεται η κατηγορία «Τρίτη Χώρα»
• Το πεδίο «Βαθμίδα εκπαίδευσης» συμπληρώνεται για τέκνο άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση.
• Το πεδίο «Ποσοστό αναπηρίας» δε συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο
• Τα πεδίο «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν.
• Η ερώτηση 4 («Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;») απαντάται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες.

Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

Ειδικά για φέτος η καταβολή της των δυο πρώτων τριμήνων θα γίνει αρχές Ιουλίου.

Το επίδομα τέκνων δικαιούται η οικογένεια:

Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόσπασμα δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση. Εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, στα δημοτολόγια της οποίας είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια και από το οποίο προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων και εάν αυτά βρίσκονται στη ζωή.
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ή των τέκνου/ων για το οποίο ή για τα οποία θα χορηγηθεί το επίδομα.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

δ) Σε περίπτωση που το ή τα τέκνα έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, υποβάλλεται ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή ισχύουσα απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. του ν.2643/1998. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Ε20.

Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα σχετικά δικαιολογητικά παρέχονται από τις αρχές της χώρας της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι δύσκολο, η υπουργική απόφαση προβλέπει, ότι τα στοιχεία θα αποδεικνύονται από άλλα έγγραφα κατά την κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.

Συγκεκριμένα, για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς διαμονής του δικαιούχου και των τέκνων του στην Ελλάδα την δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφα των εντύπων Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή θεωρημένα εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας δεκαετίας ή
β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή
γ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή
δ) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
ε) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή το δικαιούχο ή το σύζυγό του, κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση με Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή, στην οποία θα δηλώνει ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή ότι έληξε και την ημερομηνία λήξης αυτής ή η ίδια απόφαση προβλέπει ότι, αν οι δικαιούχοι είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης.
Στην περίπτωση που πρόκειται για ομογενείς-αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, απαιτείται «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς».
Για πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Ελβετίας, καθώς και πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας, απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής.
Για αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, απαιτείται «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «’Αδεια Παραμονής Αλλοδαπού».
Για αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, απαιτείται το «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας».

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μπορεί να αποδείξει τη δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα με κάποιο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, μπορεί να υποβάλει:

α) Αντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των γονέων του ή
β) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου γονέα ή
γ) Βεβαίωση από το γυμνάσιο ή το Λύκειο, όπου αυτός φοιτούσε ή
δ) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του.

Αρμόδια όργανα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι οι κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ ή και υπάλληλοι του Δήμου που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο.

Το ποσό θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων εφόσον φυσικά γίνουν οι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Το ενιαίο επίδομα τέκνων καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Σε ότι αφορά το ειδικό επίδομα σε πολύτεκνες οικογένειες, αυτό αποτελεί επιπρόσθετη παροχή προς τις οικογένειες που έχουν τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ. Το επίδομα καταβάλλεται ανά οικογένεια, σε τρεις δόσεις, για όσο διάστημα τα τέκνα έχουν την ιδιότητα των εξαρτωμένων και αντιστοιχεί σε 500 ευρώ.

1. To επίδομα για γονείς με ένα παιδί
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το επίδομα που θα εισπράξουν οι γονείς με ένα παιδί εφόσον πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο.


2. Το επίδομα τέκνων για γονείς με δύο παιδιά
Ιδού ο αντίστοιχος πίνακας για τους γονείς με δύο παιδιά
Το επίδομα για ζευγάρια με ένα παιδί
Εισόδημα Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
1000 40,0 480 240
2000 40,0 480 240
3000 40,0 480 240
4000 40,0 480 240
5000 40,0 480 240
6000 40,0 480 240
7000 40,0 480 240
8000 40,0 480 240
9000 40,0 480 240
10000 26,7 320 160
11000 26,7 320 160
12000 26,7 320 160
13000 26,7 320 160
14000 26,7 320 160
15000 26,7 320 160
16000 26,7 320 160
17000 26,7 320 160
18000 26,7 320 160
19000 13,3 160 80
20000 13,3 160 80
21000 13,3 160 80
22000 13,3 160 80
23000 13,3 160 80
24000 13,3 160 80
25000 13,3 160 80
26000 13,3 160 80
27000 13,3 160 80
28000 0,0 0 0

3. Το επίδομα τέκνων για γονείς με τρία παιδιά
Για τους γονείς με τρία παιδιά, το επίδομα αυξάνεται εκθετικά καθώς προστίθενται τα 500 ευρώ ανά τέκνο. Δείτε το συνολικό ετήσιο ποσό αλλά και πόσα θα εισπράξετε μέσα στο καλοκαίρι
Το επίδομα για ζευγάρια με δύο παιδιά
Εισόδημα Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
1000 80,0 960 480
2000 80,0 960 480
3000 80,0 960 480
4000 80,0 960 480
5000 80,0 960 480
6000 80,0 960 480
7000 80,0 960 480
8000 80,0 960 480
9000 80,0 960 480
10000 80,0 960 480
11000 53,3 640 320
12000 53,3 640 320
13000 53,3 640 320
14000 53,3 640 320
15000 53,3 640 320
16000 53,3 640 320
17000 53,3 640 320
18000 53,3 640 320
19000 53,3 640 320
20000 53,3 640 320
21000 26,7 320 160
22000 26,7 320 160
23000 26,7 320 160
24000 26,7 320 160
25000 26,7 320 160
26000 26,7 320 160
27000 26,7 320 160
28000 26,7 320 160
29000 26,7 320 160
30000 26,7 320 160
31000 0,0 0 0

4. Το επίδομα για γονείς με τέσσερα παιδιά
Ιδού και το επίδομα για τους τετράτεκνους
Το επίδομα για ζευγάρια με τρία παιδιά
Εισόδημα Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
1000 120,0 2940 1470
2000 120,0 2940 1470
3000 120,0 2940 1470
4000 120,0 2940 1470
5000 120,0 2940 1470
6000 120,0 2940 1470
7000 120,0 2940 1470
8000 120,0 2940 1470
9000 120,0 2940 1470
10000 120,0 2940 1470
11000 80,0 2460 1230
12000 80,0 2460 1230
13000 80,0 2460 1230
14000 80,0 2460 1230
15000 80,0 2460 1230
16000 80,0 2460 1230
17000 80,0 2460 1230
18000 80,0 2460 1230
19000 80,0 2460 1230
20000 80,0 2460 1230
21000 80,0 2460 1230
22000 40,0 1980 990
23000 40,0 1980 990
24000 40,0 1980 990
25000 40,0 1980 990
26000 40,0 1980 990
27000 40,0 1980 990
28000 40,0 1980 990
29000 40,0 1980 990
30000 40,0 1980 990
31000 40,0 1980 990
32000 40,0 1980 990
33000 0,0 1500 750
34000 0,0 1500 750
35000 0,0 1500 750
36000 0,0 1500 750
37000 0,0 1500 750
38000 0,0 1500 750
39000 0,0 1500 750
40000 0,0 1500 750
41000 0,0 1500 750
42000 0,0 1500 750
43000 0,0 1500 750
44000 0,0 1500 750
45000 0,0 1500 750
46000 0,0 0 0

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Send this to friend

Το επίδομα για ζευγάρια με τέσσερα παιδιά
Εισόδημα Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο
1000 160,0 3920 1960
2000 160,0 3920 1960
3000 160,0 3920 1960
4000 160,0 3920 1960
5000 160,0 3920 1960
6000 160,0 3920 1960
7000 160,0 3920 1960
8000 160,0 3920 1960
9000 160,0 3920 1960
10000 160,0 3920 1960
11000 160,0 3920 1960
12000 160,0 3920 1960
13000 106,7 3280 1640
14000 106,7 3280 1640
15000 106,7 3280 1640
16000 106,7 3280 1640
17000 106,7 3280 1640
18000 106,7 3280 1640
19000 106,7 3280 1640
20000 106,7 3280 1640
21000 106,7 3280 1640
22000 106,7 3280 1640
23000 106,7 3280 1640
24000 106,7 3280 1640
25000 53,3 2640 1320
26000 53,3 2640 1320
27000 53,3 2640 1320
28000 53,3 2640 1320
29000 53,3 2640 1320
30000 53,3 2640 1320
31000 53,3 2640 1320
32000 53,3 2640 1320
33000 53,3 2640 1320
34000 53,3 2640 1320
35000 53,3 2640 1320
36000 53,3 2640 1320
37000 0,0 2000 1000
38000 0,0 2000 1000
39000 0,0 2000 1000
40000 0,0 2000 1000
41000 0,0 2000 1000
42000 0,0 2000 1000
43000 0,0 2000 1000
44000 0,0 2000 1000
45000 0,0 2000 1000
46000 0,0 0 0